Transferové objednávky

Graf

Nároky
na FTE manažéra klesli

na 0%
Graf

Nároky na FTE medicínskych reprezentantov

nižšie o 35%
Graf

Nároky
na obchodný tím

nižšie o 18%

Vypočítané pre vzorový tím

group

veľkosť
tímu
6

date_range

počet
pracovných dní
20

dashboard

počet
návštev za deň
10

equalizer

počet
objednávok denne
8

Situácia u klienta


Reprezentanti firmy zadávajú objednávky cez rôzne rozhrania distribútorov, ich operátorov, prípadne e-mailom. Každé vybavenie objednávky je potrebné skontrolovať. Ak je objednávka vybavená nekompletne, je potrebná ďalšia nová objednávka na nedodané produkty. Na konci mesiaca musia pracovníci sales supportu zozbierať a zaeviduje všetky objednávky od distribútorov a medicínskych reprezentantov. Výsledný report tak obsahuje všetky relevantné údaje pre vyhodnotenie celkového predaja za mesiac.

Okrem toho pripravujú report, v ktorom sú porovnané objednávky s reálnymi predajmi za každú obchodnú jednotku/lekáreň. Na druhej strane manažér raz mesačne vyhodnocuje rabatové akcie po lekárňach a tiež kampane uskutočnené na predajné reťazce.

Nastolený problém

Manažér nemá možnosť nastaviť obmedzenia na použitie rabatu, sledovať účinnosť rabatových akcií a kampaní a nemôže reagovať na aktuálne predaje. Všetky reporty musí manažér aj reprezentanti zakaždým vytvárať manuálne. Chýba automatické predspracovanie dát.

Požiadavka klienta

Zrýchliť a zjednodušiť zadávanie objednávok zjednotením užívateľského prostredia. Zautomatizovať pravidelne sa opakujúce úkony pri príprave reportov a vyhodnocovaní výsledkov. Vytvoriť spoľahlivý spôsob kontroly pri poskytovaní rabatov a zliav zákazníkom zo strany reprezentantov. Prostredníctvom sledovania rastu predaja v reálnom čase riadiť prebiehajúce marketingové kampane.

Riešenie


Vzhľadom na rôzne prostredia, v ktorých musia reprezentanti opakovane zadávať objednávky, bolo potrebné nastaviť jednotné grafické používateľské rozhranie GUI (graphical user interface). Najvhodnejším riešením bolo nasadenie modulu Transferové objednávky.

Reprezentanti tak môžu zadávať všetky objednávky na všetkých distribútorov v jednom prostredí. Znížila sa náročnosť na ovládanie systémov a orientáciu v každom z nich. Zároveň systém automaticky aktualizuje informácie o stave/vybavení objednávky. Vytvára sumárny aj detailný prehľad. Nedodané balenia produktov sú automaticky doposielané zákazníkom.

Systém umožňuje reprezentantovi zadávať rabaty iba pri tých lekárňach a v takom množstve, ako mu umožňuje nastavenie zadané manažérom.

Výsledok


Manažér má priebežne k dispozícii reporty na sledovanie účinnosti rabatových akcií a na sledovanie priebehu predajných a marketingových kampaní po predajných reťazcoch. Taktiež má online dostupné porovnania predajov a transferových objednávok v jednotlivých lekárňach. Vie sledovať podiel objednávok vytvorených reprezentantom k počtu objednávok vytvorených samotnou lekárňou.

Pri použití modulu transferové objednávky môže manažér v rámci reportovacieho systému vyhodnocovať účinnosť aktivít reprezentantov, úspešnosť realizovania objednávok na návšteve s dopadom na predaje. Miera zaťaženia jednotlivých pracovníkov sa výrazne znížila. FTE (Full Time Equivalent) manažéra klesla na 0%. FTE medicínskych reprezentantov klesla o 35% a nároky na Sales Support o 18%.