JD Software Blog

Online reporty z dynamických dát – Pivot Business Intelligence


Hlavný účel, prečo vznikol nástroj so schopnosťami pivotnej tabuľky tzv. BI Tool, bolo sprístupnenie funkcionality pivotu na rôznych mobilných zariadeniach. BI Tool umožňuje dynamické filtrovanie, zoraďovanie a preusporiadanie dát, online aktualizáciu dát z MS SQL alebo inej databázy. Nevyžaduje stiahnutie zdrojových dát do mobilného zariadenie a je webovo orientovaný, teda prístupný z akéhokoľvek online prostredia. Funkcionalita aplikácie je rovnaká pre všetky platformy.


Personalizovaný pivot

Pozrime sa na hlavné výhody nástroja podporujúceho prácu s kontingenčnými tabuľkami:

  • Dizajn tabuľky je preddefinovaný, ale používateľ si môže vzhľad upraviť a vygenerovať pohľad pre svojich kolegova alebo podriadených.
  • Každý používateľ si nastaví svoje vlastné preferencie pre zobrazenie údajov: parametre, položky v riadkoch a v stĺpcoch tabuľky, filtre cez ikonu lupy a pod. Údaje sa po potvrdení nastavenia automaticky načítajú z reálnych firemných dát v definovanej štruktúre. Vždy sa dá pozrieť aké údaje do tabuľky/grafu vstupujú – hodnota, typ riadku, územie, línia, produkt, časový interval a zadefinované obmedzenia.
  • Aplikácia má prehľadný minimalistický dizajn – dáta je možné zobraziť v číselnej aj grafickej forme.
  • Tento nástoj je ideálny pre prácu v teréne, kde je vyžadovaná fexibilita, aktuálnosť a presnosť.
  • Dáta, s ktorými sa v aplikácii pracuje sú predpočítané v dátovom sklade. Znamená to, že systém nemusí údaje vždy nanovo indexovať, pracuje so súčtovými informáciami, čím dosahuje vysokú rýchlosť zobrazenia vyfiltrovaných údajov.

Ak uvažujete, že rovnaké možnosti a funkcie sú dostupné aj v MS Exceli na počítači s online pripojením do firemnej databázy, tak uvažujete správne. Problém nastáva vtedy, ak pracovník v teréne nemá k dispozícii počítač, len tablet alebo iPad. Na týchto zariadeniach sú analytické funkcie pivot tabuľky MS Excel nedostupné.

BI Tool = Reporty + Koučing + Profiling + Elearning + Testing

Okrem zobrazovacích nástrojov pivotu obsahuje aplikácia BI Tool aj ďalšie dôležité funkcie. Umožňuje profillingový zber dát, koučing, vzdelávanie a testovanie pracovníkov. Všetko je zjednotené v rovnakom prostredí a na rovnakej platforme, záleží iba na potrebách firmy, ktorú časť nástroja BI Tool využije pre svoju činnosť. Vybranú funkcionalitu má potom používateľ v rámci BI Toolu k dispozícii na základe autentifikácie prostredníctvom mena a hesla prístupnú vo svojom prehliadači. Akékoľvek zmeny, doplnky či novinky sú užívateľom distribuované na diaľku.

Príklady využitia BI Tool v praxi

Pri tvorbe reportov a prehľadov nie sú žiadne obmedzenia. Všetky údaje zhromaždené v databáze je možné analyzovať a spracovávať. Dajú sa vytvoriť akékoľvek reporty a informácie napr.:

  • Počet objednaných a dodaných kusov
  • Prehľad predaja na konkrétneho zákazníka
  • Meranie výkonnosti jednotlivých členov predajného tímu
  • Regionálna analýza predaja
  • Plnenie plánu a predikcia vývoja predaja

Porovnanie nástrojov pre prácu s Pivotovými tabuľkami na mobilných zariadeniach

Porovnanie využitia na mobile/tablete/iPade BI Tool - Pivot Grid O 365 Pivot
Základná funkcionalita
Plná funkcionalita
Usporiadavanie stĺpcov a riadkov
Online načítavanie dát z databázy
Rýchlosť načítania sumárnych údajov pri vzorke: 10 tis. položiek - objem predaja 1 produktu v 80tich okresoch 20 sek. nemá prístup k databáze
Nutnosť stiahnuť zdrojové dáta na mobilné zariadenie
Pracuje v cloude a dátovom centre – nie je nutná samostatná infraštruktúra
Potreba licencie pre každé mobilné zariadenie (notebook, tablet, iPad)
Umožňuje prispôsobiť reporty špecifikám každej firmy
Práca so sumárnymi dátami pre zvýšenie rýchlosti generovania výstupov

BI Tool je nástroj na distribúciu reportov, zber informácií, hodnotenie výkonnosti a vzdelávanie. Práca s overenými dátami dáva záruku, že všetci členovia tímu pracujú s rovnakými, vždy relevantnými a presnými údajmi.

Aplikáciu BI Tool v súčasnosti využíva viac ako 400 používateľov na Slovensku a v zahraničí. Počet užívateľov nie je limitovaný, systém pracuje v cloudovom dátovom centre s vysokou úrovňou informačnej bezpečnosti.

Radi vám poskytneme viac informácií o tomto zaujímavom nástroji. Skontaktujte sa s nami.

We will help you to succeed.

Just call us, we'll pick the best solution.