Modulárny systém s vysokou mierou bezpečnosti

ETMS system

Electronic Territory Management System (ETMS)

Silné konkurenčné prostredie generuje množstvo nových komplementárnych možností. Bez kvalitných informácií o trhu, produktoch a zákazníkovi má predávajúci znížené šance na úspech.

Dobrý predajný model stavia na kvalitných marketingových údajoch a presných reportoch. Získané a spracované informácie sú zásadnými predpokladmi pre prípravu obchodnej stratégie a taktiky.

Kvalitný informačný systém spracovávajúci obsiahle vstupné dáta s vysokou mierou flexibility pre samotného užívateľa, je rozhodujúcim nástrojom, ktorý podstatnou mierou ovplyvňuje úspech alebo neúspech.

Čo je ETMS


ETMS je komplexný obchodno-marketingový nástroj pre pracovníkov v teréne. Automatizuje rutinné a každodenné činnosti, čím umožňuje používateľovi sústrediť sa na aktívny predaj.

Modulový softvér ETMS je maximálne prispôsobený potrebám používateľa/zákazníka. Dlhoročným vývojom a zlepšovaním sme vytvorili robustné riešenie, ktoré pokrýva celý rozsah potrieb farmaceutického a marketingového odvetvia.

Základ systému ETMS


Jadro ETMS tvorí Základný modul, ktorý slúži na nastavovanie systému, priebežnú synchronizáciu a aktualizáciu dát.

Medicínskym reprezentantom sa vďaka systému ETMS znížia časové a administratívne náklady spojené s prípravou a realizáciou práce v teréne. Nestrácajú čas a môžu sa sústrediť na samotné predajné aktivity. Majú prehľadne k dispozícii všetky kontaktné údaje klientov, plány predaja, predajné dáta a pod.

Na druhej strane, riadiaci manažéri, majú k dispozícii prehľady o činnosti a efektivite svojho predajného tímu a to v reálnom čase. Výsledky sú generované zo širokej škály vstupných dát vytváraných zberom na firemnej úrovni alebo importovaných z rôznych informačných zdrojov.

V rámci systému sú k dispozícii rôzne podporné moduly. Výberom vhodných modulov vznikne riešenie na mieru, ktoré poskytuje práve také informácie, ktoré zákazník potrebuje. Prispôsobiť je možné tiež spôsoby výpočtov parametrov, špeciálne exporty a mnoho ďalších funkcionalít.

Benefity systému


 1. Prehľadné a intuitívne ovládanie
 2. Export do XLS, pivot, grafy, mapy
 3. MS Windows, iOS, Android
 1. Zdieľanie dát používateľmi
 2. Analýzy a reporty
 3. Online aktualizácia a synchronizácia dát
 4. Maximálna variabilita
 1. Všetky dáta v jednotnom prostredí:
  ● zákazníci ● aktivity ● prehľady predaja
  ● stav konkurencie ● plnenie plánu atď.

Identifikácia obchodných príležitostí


Pohľad na zákazníka

Všetky relevantné informácie o zákazníkovi sú integrované a dostupné na jednom mieste.

Identifikácia príležitosti

Systém importuje externé dáta o predaji produktov. Najnižšia analytická úroveň je predaj v okrese/meste a na jednotlivé lekárne.

Segmentácia a targeting

Zákazníkov je možné členiť do kategórií podľa variabilného profilingu a nastaviť ciele pre jednotlivé skupiny.

Vyhodnocovanie a podpora tímu


Hodnotenie ROI

Vyhodnocovanie úspešnosti na rôznych úrovniach vrátane porovnania nákladov vs. predaja

Back office support

Systém podporuje pracovníkov back office:
● sledovanie investíciií ● stav čerpania rozpočtov ● stav vzoriek a marketingových materiálov ● dochádzka

Zdieľanie informácií

Každý člen tímu má prístup k informáciám a dokumentom, ku ktorým ho oprávňuje jeho pracovná pozícia

Insight View - Podiel predaja vlastných produktov, podiel celkových investícií, Market share

Výhody ETMS

 Minimalizácia administratívy

 Šetrenie času

 Realtime prehľad o činnosti

 Integrácia s ďalšími modulmi