Online nástroje a web aplikácie
na spracovanie a vyhodnocovanie informácií

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 •  objemy predajov jednotlivým lekárňam
 •  regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 •  výstupy o plnení predajného plánu
 •  výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Biomedicínsky výskum


On-line nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické rozhodnutia.

Pri realizácii zberu klinických dát je dôležitá kvalita a vierohodnosť. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu, ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu. Výstupy sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

DocRoom


Nástroj, ktorý slúži ako súčasť digitálnej stratégie na zdieľanie odborných a marketingových materiálov s konkrétnymi klientami s meraním interakcie.

Materiály sú k dispozícii na webe s obmedzenou časovou platnosťou. Prístup k nim je chránený kódom, ktorý je unikátny, vďaka čomu vieme ľahko identifikovať a analyzovať, kto a koľkokrát si link otvoril a materiál pozrel, a kalkulovať tak efektivitu tohto spôsobu marketingu.

Materiály sa zdieľajú cez špeciálnu webstránku, na ktorej možno zdieľať akýkoľvek formát a typ súboru, či už ide o textové dokumenty, prezentácie, video ukážky alebo fotografie.

Materiály sú sprístupňované bez potreby nášho zásahu, Vaši pracovníci majú plnú kontrolu.

Approval tool


Nástroj na schvaľovanie tendrov, cenníkov, materiálov, interných dokumentov a žiadaniek. Aplikovať sa dá na čokoľvek, čo je potrebné schvaľovať v internom schvaľovacom procese spoločnosti.

Nastavenie tohto nástroja spočíva v definovaní schvaľovacieho reťazca a zodpovedných osôb, ktorým sú odosielané emailové notifikácie o vývoji schvaľovania. Súčasťou je aj vytvorenie postupu pri vrátení alebo storne požiadavky a riešenie zastupovania.

Pre každý typ schvaľovania sa dopĺňajú preddefinované vzory dokumentov, nastavuje sa tiež logika pracovného postupu.

Všetky podklady pre rozhodovanie vrátane dokumentov sú k dispozícii schvaľovateľovi priamo v jeho zobrazení aplikácie.

Zoznam oblastí, ktoré možno aplikovať do approval tool-u:

 • Sales – cenníky, špeciálne ceny, tendre, žiadanky na zľavové akcie
 • Dokumenty externé – ponuky, objednávky, zmluvy s dodávateľmi, zmluvy s HCP
 • Dokumenty interné – plány, bonusy

Manažovanie akcií a predajných zliav spolu s načítaním nárokov


Nástroj na spravovanie špeciálnych cien a tendrov. V systéme sa nastavuje realizačná cena na dodávku pre koncového zákazníka cez presne určeného distribútora-lekáreň. Systém automaticky kontroluje cenové limity, dátum platnosti špeciálnych cien.

Rovnako systém spravuje zľavové akcie, ktoré sú vopred definované podľa typu kampane a priradené ku konkrétnej lekárni a produktu. Nastavená je aj kontrola použitia týchto akcií, aby nedošlo k nežiadúcej kombinácii zliav.

Nástroj automaticky načítava nároky od distribútorov/reťazcov. Na základe priebehu predaja a plnenia dohodnutých podmienok generuje odhad plnenia a teda predpokladané náklady na poskytnuté zľavy na konci platnosti akcie.

Doplnením vstupných cien a interných nákladov sa vygeneruje profit-loss report.

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 1. objemy predajov jednotlivým lekárňam
 2. regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 3. výstupy o plnení predajného plánu
 4. výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Biomedicínsky výskum


On-line nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické rozhodnutia.

Pri realizácii zberu klinických dát je dôležitá kvalita a vierohodnosť. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu, ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu. Výstupy sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

DocRoom


Nástroj, ktorý slúži ako súčasť digitálnej stratégie na zdieľanie odborných a marketingových materiálov s konkrétnymi klientami s meraním interakcie.

Materiály sú k dispozícii na webe s obmedzenou časovou platnosťou. Prístup k nim je chránený kódom, ktorý je unikátny, vďaka čomu vieme ľahko identifikovať a analyzovať, kto a koľkokrát si link otvoril a materiál pozrel, a kalkulovať tak efektivitu tohto spôsobu marketingu.

Materiály sa zdieľajú cez špeciálnu webstránku, na ktorej možno zdieľať akýkoľvek formát a typ súboru, či už ide o textové dokumenty, prezentácie, video ukážky alebo fotografie.

Materiály sú sprístupňované bez potreby nášho zásahu, Vaši pracovníci majú plnú kontrolu.

Approval tool


Nástroj na schvaľovanie tendrov, cenníkov, materiálov, interných dokumentov a žiadaniek. Aplikovať sa dá na čokoľvek, čo je potrebné schvaľovať v internom schvaľovacom procese spoločnosti.

Nastavenie tohto nástroja spočíva v definovaní schvaľovacieho reťazca a zodpovedných osôb, ktorým sú odosielané emailové notifikácie o vývoji schvaľovania. Súčasťou je aj vytvorenie postupu pri vrátení alebo storne požiadavky a riešenie zastupovania.

Pre každý typ schvaľovania sa dopĺňajú preddefinované vzory dokumentov, nastavuje sa tiež logika pracovného postupu.

Všetky podklady pre rozhodovanie vrátane dokumentov sú k dispozícii schvaľovateľovi priamo v jeho zobrazení aplikácie.

Zoznam oblastí, ktoré možno aplikovať do approval tool-u:

 • Sales – cenníky, špeciálne ceny, tendre, žiadanky na zľavové akcie
 • Dokumenty externé – ponuky, objednávky, zmluvy s dodávateľmi, zmluvy s HCP
 • Dokumenty interné – plány, bonusy

Manažovanie akcií


Nástroj na spravovanie špeciálnych cien a tendrov. V systéme sa nastavuje realizačná cena na dodávku pre koncového zákazníka cez presne určeného distribútora-lekáreň. Systém automaticky kontroluje cenové limity, dátum platnosti špeciálnych cien.

Rovnako systém spravuje zľavové akcie, ktoré sú vopred definované podľa typu kampane a priradené ku konkrétnej lekárni a produktu. Nastavená je aj kontrola použitia týchto akcií, aby nedošlo k nežiadúcej kombinácii zliav.

Nástroj automaticky načítava nároky od distribútorov/reťazcov. Na základe priebehu predaja a plnenia dohodnutých podmienok generuje odhad plnenia a teda predpokladané náklady na poskytnuté zľavy na konci platnosti akcie.

Doplnením vstupných cien a interných nákladov sa vygeneruje profit-loss report.

Ku všetkým našim riešeniam poskytujeme podporu a dlhoročné know-how:

 pracovné postupy

 komplexné reporty

 technická pomoc a systematická podpora v každej fáze rozvoja vášho podniku

 a mnoho ďalších