Online nástroje a web aplikácie
na spracovanie a vyhodnocovanie informácií

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 •  objemy predajov jednotlivým lekárňam
 •  regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 •  výstupy o plnení predajného plánu
 •  výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Marketingové prieskumy a registre


On-line prieskumný nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické obchodné a marketingové rozhodnutia. Pri realizácii marketingových prieskumov je dôležitá kvalita a vierohodnosť dát. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu a ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu či už na strane predajcov alebo zákazníkov. Výsledky získané z tohto dôležitého marketingového nástroja sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 1. objemy predajov jednotlivým lekárňam
 2. regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 3. výstupy o plnení predajného plánu
 4. výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Marketingové prieskumy a registre


On-line prieskumný nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické obchodné a marketingové rozhodnutia. Pri realizácii marketingových prieskumov je dôležitá kvalita a vierohodnosť dát. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu a ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu či už na strane predajcov alebo zákazníkov. Výsledky získané z tohto dôležitého marketingového nástroja sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ku všetkým našim riešeniam poskytujeme podporu a dlhoročné know-how:

 pracovné postupy

 komplexné reporty

 technická pomoc a systematická podpora v každej fáze rozvoja vášho podniku

 a mnoho ďalších