Online nástroje a web aplikácie
na spracovanie a vyhodnocovanie informácií

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 •  objemy predajov jednotlivým lekárňam
 •  regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 •  výstupy o plnení predajného plánu
 •  výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Biomedicínsky výskum


On-line nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické rozhodnutia.

Pri realizácii zberu klinických dát je dôležitá kvalita a vierohodnosť. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu, ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu. Výstupy sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

DocRoom


Nástroj, ktorý slúži ako súčasť digitálnej stratégie na zdieľanie odborných a marketingových materiálov s konkrétnymi klientami s meraním interakcie.

Materiály sú k dispozícii na webe s obmedzenou časovou platnosťou. Prístup k nim je chránený kódom, ktorý je unikátny, vďaka čomu vieme ľahko identifikovať a analyzovať, kto a koľkokrát si link otvoril a materiál pozrel, a kalkulovať tak efektivitu tohto spôsobu marketingu.

Materiály sa zdieľajú cez špeciálnu webstránku, na ktorej možno zdieľať akýkoľvek formát a typ súboru, či už ide o textové dokumenty, prezentácie, video ukážky alebo fotografie.

Materiály sú sprístupňované bez potreby nášho zásahu, Vaši pracovníci majú plnú kontrolu.

Approval tool


Nástroj na schvaľovanie tendrov, cenníkov, materiálov, interných dokumentov a žiadaniek. Aplikovať sa dá na čokoľvek, čo je potrebné schvaľovať v internom schvaľovacom procese spoločnosti.

Nastavenie tohto nástroja spočíva v definovaní schvaľovacieho reťazca a zodpovedných osôb, ktorým sú odosielané emailové notifikácie o vývoji schvaľovania. Súčasťou je aj vytvorenie postupu pri vrátení alebo storne požiadavky a riešenie zastupovania.

Pre každý typ schvaľovania sa dopĺňajú preddefinované vzory dokumentov, nastavuje sa tiež logika pracovného postupu.

Všetky podklady pre rozhodovanie vrátane dokumentov sú k dispozícii schvaľovateľovi priamo v jeho zobrazení aplikácie.

Zoznam oblastí, ktoré možno aplikovať do approval tool-u:

 • Sales – cenníky, špeciálne ceny, tendre, žiadanky na zľavové akcie
 • Dokumenty externé – ponuky, objednávky, zmluvy s dodávateľmi, zmluvy s HCP
 • Dokumenty interné – plány, bonusy

Manažovanie akcií a predajných zliav spolu s načítaním nárokov


Nástroj na spravovanie špeciálnych cien a tendrov. V systéme sa nastavuje realizačná cena na dodávku pre koncového zákazníka cez presne určeného distribútora-lekáreň. Systém automaticky kontroluje cenové limity, dátum platnosti špeciálnych cien.

Rovnako systém spravuje zľavové akcie, ktoré sú vopred definované podľa typu kampane a priradené ku konkrétnej lekárni a produktu. Nastavená je aj kontrola použitia týchto akcií, aby nedošlo k nežiadúcej kombinácii zliav.

Nástroj automaticky načítava nároky od distribútorov/reťazcov. Na základe priebehu predaja a plnenia dohodnutých podmienok generuje odhad plnenia a teda predpokladané náklady na poskytnuté zľavy na konci platnosti akcie.

Doplnením vstupných cien a interných nákladov sa vygeneruje profit-loss report.

Preskripčné dáta


Spracovanie a generovanie reportov o počte vydaných balení produktov, viazaných na lekársky predpis. Zdrojom sú mesačné hlásenia zdravotných poisťovní o spotrebe liekov, ktoré poskytuje NCZI.

Zdrojové dáta obsahujú nasledovné informácie:

 1. Okres
 2. Dátum výdaja (rok, mesiac)
 3. Informácie o pacientovi (pohlavie, veková skupina v 5-ročných intervaloch)
 4. Počet pacientov
 5. Kód diagnózy (podľa MKCH 10)
 6. ŠÚKL kód produktového balenia
 7. Počet vydaných balení

Dáta sú konsolidované a doplnené o ďalšie informácie z verejných oficiálnych zdrojov:

 1. Názov produktového balenia
 2. Kód a názov účinnej látky
 3. Popis diagnózy
 4. Držiteľ registračného rozhodnutia
 5. Ceny

Možnosť personalizácie údajov podľa zadania klienta – napríklad doplnenie vlastnej regionálnej štruktúry, cenníky, predajné dáta.

e-recept CZ


Spracovanie dát o počte predpísaných a vydaných balení liečivých prípravkov v Českej republike. Zdrojom sú súbory obsahujúce anonymizované údaje o liečivých prípravkoch predpísaných a vydaných na elektronický recept, obsiahnuté v systéme eRecept od SÚKL CZ.

Základné dáta obsahujú uvedené údaje:

 1. Okres predpisu a výdaja
 2. Dátum predpisu a výdaja (rok, mesiac)
 3. Kód SÚKL
 4. Názov produktu
 5. Veľkosť balenia
 6. Lieková forma
 7. Sila
 8. Množstvo predpísaných a vydaných balení

K uvedeným zdrojovým dátam dopĺňame dodatočné informácie z iných verejných zdrojov:

 1. Výrobca
 2. ATC skupiny
 3. Štandardné cenníkové ceny
 4. DOT

Distribučné dáta CZ


Spracovanie dát o dodávkach liečivých prípravkov v Českej republike, získané z mesačných hlásení subjektov oprávnených v Českej republike distribuovať liečivé prípravky.

Dátové rozhranie obsahuje:

 1. Obdobie hlásenia (rok - mesiac)
 2. Typ odberateľa
 3. ATC7 skupina
 4. SÚKL kód
 5. Názov prípravku
 6. Držiteľ registračného rozhodnutia
 7. Počet balení
 8. Cena za balenie bez obchodnej prirážky
 9. Počet definovaných denných dávok
 10. Spôsob výdaja
 11. Informácia o úhrade zo zdravotného poistenia

Hlásenia lekární CZ


Spracovanie dát obsahujúcich mesačné súhrnné informácie o výdaji liečivých prípravkov, získavaných z hlásení lekární pôsobiacich v Českej republike.

Dátová štruktúra obsahuje uvedené údaje:

 1. Obdobie hlásenia (rok - mesiac)
 2. Typ hlásenia (recept, voľný, žiadanka)
 3. ATC7 skupina
 4. SÚKL kód
 5. Názov liečivého prípravku
 6. Držiteľ registračného rozhodnutia
 7. Počet vydaných balení
 8. Nákupná cena
 9. Konečná predajná cena
 10. Počet definovaných denných dávok
 11. Spôsob výdaja
 12. Informácia o úhrade zo zdravotného poistenia

BI Tool


Unikátna webová aplikácia – Business Intelligence Tool – poskytuje prístup k dátam ako sú:

 1. objemy predajov jednotlivým lekárňam
 2. regionálne dáta a sumárne prehľady predaja
 3. výstupy o plnení predajného plánu
 4. výsledky KA centier

Dáta sú responzívne zobrazované vo všetkých dostupných zariadeniach (MS Windows, Android, iOS).

Testy a e-learning


Samostatný programový nástroj, ktorý umožňuje manažérom zadefinovať vlastné otázky a testy na preverenie odborných znalostí a predajných schopností medicínskych reprezentantov.

Systém obsahuje rôzne typy otázok a odpovedí, rôzne parametre nastavenia a spustenia testov. Výsledok testovania je známy okamžite. Testovaná osoba získava vyhodnotenie testu a pri úspešnom teste zároveň certifikát o absolvovaní testovania.

Spracovanie predajov


Samostatný softvérový nástroj Spracovanie predajov slúži na online spracovávanie reportov a hlásení o objemoch predaja v rámci skupín lekární, ktoré zasielajú distribútori za predchádzajúci týždeň alebo mesiac. Údaje sú spracované okamžite po ich prijatí systémom a následné reporty sú sprístupnené do 24 hodín od doručenia kompletných zdrojových dát.

Súčasťou tohto analytického nástroja je aktualizačný proces, ktorý automaticky udržiava regionálne štruktúry predajného tímu, aktualizuje ceny produktových balení a priebežne overuje a aktualizuje databázu lekární a predajných reťazcov.

NCZI predaje


NCZI konsoliduje zdrojové dáta poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií a štatistiky.

Vytvára:

 1. hlásenie o reálnej spotrebe humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe štvrťročných výkazov lekární L (MZ SR) 1-04
 2. hlásenie zo štvrťročných výkazov zdravotných poisťovní L (MZ SR) 2-04 o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Systém udržiava históriu spracovávaných dát a následne spresňuje údaje o produktoch a výrobcoch.

Biomedicínsky výskum


On-line nástroj slúži na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie zhromažďovaných informácií od lekárov a pacientov. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie strategické rozhodnutia.

Pri realizácii zberu klinických dát je dôležitá kvalita a vierohodnosť. Údaje, ktoré sa zadávajú do systému sú preto vždy verifikované garantom pre príslušný biomedicínsky výskumný projekt.

Výsledky získané z výskumu, ich následná analýza a vyhodnotenie poskytuje kvalifikovanú spätnú väzbu. Výstupy sú často prezentované na odborných fórach a publikované v odborných médiách.

Peňažné a nepeňažné plnenie


Programový modul pripravuje podklady a súbory pre nahlasovanie výdavkov na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenie na Národné centrum zdravotníckych informácií. Východiskovým modelom pre spracovanie údajov je novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Spoločnosť využívajúca toto riešenie môže vygenerovať tiež hlásenie o zrážkovej dani z príjmov zdravotníckych pracovníkov na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

DocRoom


Nástroj, ktorý slúži ako súčasť digitálnej stratégie na zdieľanie odborných a marketingových materiálov s konkrétnymi klientami s meraním interakcie.

Materiály sú k dispozícii na webe s obmedzenou časovou platnosťou. Prístup k nim je chránený kódom, ktorý je unikátny, vďaka čomu vieme ľahko identifikovať a analyzovať, kto a koľkokrát si link otvoril a materiál pozrel, a kalkulovať tak efektivitu tohto spôsobu marketingu.

Materiály sa zdieľajú cez špeciálnu webstránku, na ktorej možno zdieľať akýkoľvek formát a typ súboru, či už ide o textové dokumenty, prezentácie, video ukážky alebo fotografie.

Materiály sú sprístupňované bez potreby nášho zásahu, Vaši pracovníci majú plnú kontrolu.

Approval tool


Nástroj na schvaľovanie tendrov, cenníkov, materiálov, interných dokumentov a žiadaniek. Aplikovať sa dá na čokoľvek, čo je potrebné schvaľovať v internom schvaľovacom procese spoločnosti.

Nastavenie tohto nástroja spočíva v definovaní schvaľovacieho reťazca a zodpovedných osôb, ktorým sú odosielané emailové notifikácie o vývoji schvaľovania. Súčasťou je aj vytvorenie postupu pri vrátení alebo storne požiadavky a riešenie zastupovania.

Pre každý typ schvaľovania sa dopĺňajú preddefinované vzory dokumentov, nastavuje sa tiež logika pracovného postupu.

Všetky podklady pre rozhodovanie vrátane dokumentov sú k dispozícii schvaľovateľovi priamo v jeho zobrazení aplikácie.

Zoznam oblastí, ktoré možno aplikovať do approval tool-u:

 • Sales – cenníky, špeciálne ceny, tendre, žiadanky na zľavové akcie
 • Dokumenty externé – ponuky, objednávky, zmluvy s dodávateľmi, zmluvy s HCP
 • Dokumenty interné – plány, bonusy

Manažovanie akcií


Nástroj na spravovanie špeciálnych cien a tendrov. V systéme sa nastavuje realizačná cena na dodávku pre koncového zákazníka cez presne určeného distribútora-lekáreň. Systém automaticky kontroluje cenové limity, dátum platnosti špeciálnych cien.

Rovnako systém spravuje zľavové akcie, ktoré sú vopred definované podľa typu kampane a priradené ku konkrétnej lekárni a produktu. Nastavená je aj kontrola použitia týchto akcií, aby nedošlo k nežiadúcej kombinácii zliav.

Nástroj automaticky načítava nároky od distribútorov/reťazcov. Na základe priebehu predaja a plnenia dohodnutých podmienok generuje odhad plnenia a teda predpokladané náklady na poskytnuté zľavy na konci platnosti akcie.

Doplnením vstupných cien a interných nákladov sa vygeneruje profit-loss report.

Preskripčné dáta


Spracovanie a generovanie reportov o počte vydaných balení produktov, viazaných na lekársky predpis. Zdrojom sú mesačné hlásenia zdravotných poisťovní o spotrebe liekov, ktoré poskytuje NCZI.

Zdrojové dáta obsahujú nasledovné informácie:

 1. Okres
 2. Dátum výdaja (rok, mesiac)
 3. Informácie o pacientovi (pohlavie, veková skupina v 5-ročných intervaloch)
 4. Počet pacientov
 5. Kód diagnózy (podľa MKCH 10)
 6. ŠÚKL kód produktového balenia
 7. Počet vydaných balení

Dáta sú konsolidované a doplnené o ďalšie informácie z verejných oficiálnych zdrojov:

 1. Názov produktového balenia
 2. Kód a názov účinnej látky
 3. Popis diagnózy
 4. Držiteľ registračného rozhodnutia
 5. Ceny

Možnosť personalizácie údajov podľa zadania klienta – napríklad doplnenie vlastnej regionálnej štruktúry, cenníky, predajné dáta.

e-recept CZ


Spracovanie dát o počte predpísaných a vydaných balení liečivých prípravkov v Českej republike. Zdrojom sú súbory obsahujúce anonymizované údaje o liečivých prípravkoch predpísaných a vydaných na elektronický recept, obsiahnuté v systéme eRecept od SÚKL CZ.

Základné dáta obsahujú uvedené údaje:

 1. Okres predpisu a výdaja
 2. Dátum predpisu a výdaja (rok, mesiac)
 3. Kód SÚKL
 4. Názov produktu
 5. Veľkosť balenia
 6. Lieková forma
 7. Sila
 8. Množstvo predpísaných a vydaných balení

K uvedeným zdrojovým dátam dopĺňame dodatočné informácie z iných verejných zdrojov:

 1. Výrobca
 2. ATC skupiny
 3. Štandardné cenníkové ceny
 4. DOT

Distribučné dáta CZ


Spracovanie dát o dodávkach liečivých prípravkov v Českej republike, získané z mesačných hlásení subjektov oprávnených v Českej republike distribuovať liečivé prípravky.

Dátové rozhranie obsahuje:

 1. Obdobie hlásenia (rok - mesiac)
 2. Typ odberateľa
 3. ATC7 skupina
 4. SÚKL kód
 5. Názov prípravku
 6. Držiteľ registračného rozhodnutia
 7. Počet balení
 8. Cena za balenie bez obchodnej prirážky
 9. Počet definovaných denných dávok
 10. Spôsob výdaja
 11. Informácia o úhrade zo zdravotného poistenia

Hlásenia lekární CZ


Spracovanie dát obsahujúcich mesačné súhrnné informácie o výdaji liečivých prípravkov, získavaných z hlásení lekární pôsobiacich v Českej republike.

Dátová štruktúra obsahuje uvedené údaje:

 1. Obdobie hlásenia (rok - mesiac)
 2. Typ hlásenia (recept, voľný, žiadanka)
 3. ATC7 skupina
 4. SÚKL kód
 5. Názov liečivého prípravku
 6. Držiteľ registračného rozhodnutia
 7. Počet vydaných balení
 8. Nákupná cena
 9. Konečná predajná cena
 10. Počet definovaných denných dávok
 11. Spôsob výdaja
 12. Informácia o úhrade zo zdravotného poistenia

Ku všetkým našim riešeniam poskytujeme podporu a dlhoročné know-how:

 pracovné postupy

 komplexné reporty

 technická pomoc a systematická podpora v každej fáze rozvoja vášho podniku

 a mnoho ďalších