Moduly systému ETMS

Sledovanie KPI


Nástroj na sledovanie KPI – Key Performance Indicators – kľúčových ukazovateľov výkonnosti – monitoruje plnenie zásadných parametrov činnosti predajného tímu. Integruje informácie z viacerých zložiek do jednotného zobrazenia prostredníctvom prehľadného výstupu/dashboardu. Vstupné dáta pre modul môžu byť importované z rôznych reportovacích systémov. Poskytuje množstvo výstupov sledujúcich dôležité kritériá, ako napríklad:

 •  počet klientov podľa kategórií
 •  počet návštev za deň podľa kategórií
 •  frekvencia návštev podľa kategórií
 •  počet navštívených klientov podľa kategórií
 •  podiel navštívených klientov podľa kategórií
 •  počet klientov navštívených správnou frekvenciou
 •  podiel klientov v kategórii navštívených správnou frekvenciou

Segmentácia a targeting klientov


Segmentácia a targeting klientov je účinný nástroj na presnú analýzu trhu a následný výber cieľových segmentov zákazníkov. Vychádza z údajov získaných prostredníctvom profilingových formulárov a reálnych predajných dát.

Modul poskytuje manažérovi možnosť modelovať viaceré alternatívy segmentačnej matice a na základe kapacity predajného tímu nastaviť optimálny počet klientov a frekvenciu návštev pre jednotlivé kategórie. Manažér má zároveň možnosť voľby medzi produktovou a líniovou segmentáciou klientov.

Nástroj minimalizuje prácnosť pri získavaní údajov o potenciáli a adopcii klienta a maximalizuje prínos pre predajný tím.

Koučingový formulár


Modul Koučingový formulár umožňuje zápis informácií a vyhodnotenie spoločných návštev manažéra a reprezentanta v teréne, prípadne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov z celého dňa.

Koučingový formulár je prispôsobený potrebám a pravidlám spoločnosti vrátane grafického dizajnu značky. Poskytuje ucelený pohľad na vývoj predajných schopností pracovníka počas jeho zamestnaneckej histórie.

Súčasťou modulu sú podrobné sprievodné návody pre obe strany, tzn. nadriadeného aj podriadeného a prehľadné grafické vyhodnotenia evidovaných informácií.

Všetky údaje je možné zapísať a spracovať priamo v teréne, čím sa zabezpečí presnosť informácií, ktoré pri spätnej evidencii podliehajú skresleniu alebo sú zabudnuté a nezaevidované.

Territory business plan


Tento výkonný nástroj umožňuje analytické spracovanie údajov. Obchodnému reprezentantovi alebo riadiacemu manažérovi poskytuje informácie o predajnom regióne vrátane rôznych výpočtových operácií ako napr. rozrátanie regionálneho predajného plánu na kľúčových klientov atď.

Systém zároveň zabezpečuje priebežnú aktualizáciu sledovaných predajných dát. Informácie o aktuálnom plnení predajného plánu sú zobrazované pri návštevných aktivitách. Reprezentant má nepretržite k dispozícii údaje pre lepšie manažovanie svojich aktivít a efektívne plnenie cieľov.

Transferové objednávky


Samostatný programový modul slúži na zadávanie transferových objednávok obchodnému reprezentantovi priamo v konkrétnej lekárni. Objednávka je odoslaná distribútorovi okamžite a do 3 minút sa zobrazí odpoveď o jej vybavení.

Kampaňové, rabatové a iné zľavy pre lekárne sú presne definované a nedôjde k nedovolenému skombinovaniu viacerých zvýhodnení, prípadne k použitiu akcie v reťazcovej lekárni, ktorá nie je zaradená do marketingovej aktivity.

Nevybavené, alebo čiastočne vybavené transferové objednávky sú automaticky doposielané. Reprezentant je o stave objednávky priebežne informovaný. Modul je tiež schopný optimalizovať objednávku s pomocou histórie predajov, skladových zásob distribútora a nákupného správania lekárne.

Mobilná aplikácia – ETMS Android


ETMS Android je plnohodnotný reportovací systém v mobilnom telefóne, takže používateľ – reprezentant aj manažér – má v teréne k dispozícii všetky potrebné dáta o klientoch, aktivitách, predajoch a objednávkach. Je to optimálna voľba pre spoločnosti, ktoré vyžadujú „one device policy“.

V programe sú zabudované všetky výhody, ktoré poskytuje mobilná platforma, napr. ukladanie GPS súradníc, načítanie hovorov, vytváranie obrazovej dokumentácie a pod. Systém dokáže pracovať aj bez internetového pripojenia, lokálna databáza sa zosynchronizuje so serverom pri dostatočnom signáli.

GDPR pack


Nástroj na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktorý reflektuje všetky požiadavky Európskeho Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), platnej od 28.5.2018 v niekoľkých úrovniach riešenia:

1. Pack (E) Evidencia
Evidencia údajov o dotknutej osoby – kedy bol súhlas so spracovaním osobných údajov získaný a na základe akého dokumentu. Systém obsahuje indikátor stavu súhlasu konkrétnej osoby a zabudovanú funkcionalitu, ktorá zabezpečí anonymizovanie záznamu dotknutej osoby, ktorá požiadala o výmaz z evidencie.

2. Pack (EW) Evidencia + Web
Funkcionalita z bodu (E) + internetový prístup pre pracovníkov v teréne. Na základe mena a hesla sa pracovníkovi zobrazí zoznam dotknutých osôb v jeho evidencii. Pracovník môže priamo doplniť potrebné údaje a vygenerovať PDF dokument na potvrdenie súhlasu pre dotknutú osobu a odoslať ho na emailové adresy podľa zadania.

3. Pack (EMW) Evidencia + Mobil + Web
Funkcionalita z bodu (EW) + ďalšia doplnková funkcionalita, ktorá umožňuje získať podpis dotknutej osoby priamo na dotykovom displeji mobilného telefónu. V dátovom úložisku je uložený priamo podpísaný súhlas, ktorý je zároveň odoslaný na zadefinované emailové adresy.

Fotografie


Nástroj, ktorý umožňuje snímanie a evidenciu fotografií priamo mobilnou aplikáciou.

Údaje k snímke sú kategorizované, vďaka čomu sa neskôr dajú efektívne vyhodnocovať a analyzovať - typ fotografie, produkt ku ktorému sa snímka viaže, umiestnenie produktu. Napríklad sa dajú nastaviť požadované počty fotografií u klienta podľa kampaní, ku ktorým je klient zaradený.

Súčasťou tohto modulu sú aj funkcie na kontrolu správnosti, ako evidencia GPS súradníc, čas nasnímania, či možnosť verifikácie manažérom.

Zmluvy a náklady


Modul, ktorý sa používa pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom priamo v teréne. Reprezentantovi umožňuje vytvárať a evidovať zmluvy z preddefinovaných formulárov.

Vyplnenie a príprava zmluvy je nastavená do niekoľkých krokov podľa typu zmluvnej strany, predmetu zmluvy a obsahuje všetky povinné náležitosti, ktoré má zmluva obsahovať.

Klient má možnosť elektronicky podpísať zmluvu priamo cez mobilnú aplikáciu alebo tablet.

Systém zároveň zabezpečuje odoslanie zmluvy do firemného elektronického schvaľovacieho systému, ktorý je plne automatizovaný a schválenie zmluvy podlieha vopred nastavenému schvaľovaciemu reťazcu.

Súčasťou modulu je aj generovanie objednávok, úhrad, export nákladov do účtovníctva, vyplývajúce z uzavretej zmluvy.

Dochádzka


Modul na evidenciu dochádzky na základe reportovaných aktivít používateľov.

Okrem evidencie pracovných aktivít slúži aj na schvaľovanie dovoleniek a služobných ciest. Týmto zároveň poskytuje aj evidenciu nároku na diéty.

Systém na základe dochádzky vygeneruje export pre mzdovú agendu, či iné podklady pre personálne oddelenie.

Kniha jázd


Modul na evidenciu služobných vozidiel a knihy jázd používateľov.

Systém umožňuje evidovať najazdené kilometre aj s rozdelením na pracovné a súkromné kilometre, automaticky exportuje prejdené trasy na základe reportovaných aktivít, umožňuje evidovať typ platby a tankovacie karty a importovať bloky za tankovanie do vyúčtovania.

Náklady a investície


Modul na evidenciu a schvaľovanie individuálnych nákladov používateľa a investícií na klientov.

Používateľ zaeviduje potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné ako doklady k schváleniu. Tie sa evidujú a zálohujú priamo v systéme. Následne prechádzajú spolu s požiadavkou schvaľovacím reťazcom, ktorý je plne automatizovaný, čím dochádza k celkovému zrýchleniu procesu schvaľovania nákladov a investícií. Po schválení sa exportujú údaje do účtovného systému.

Projekty a úlohy


Rozsiahly modul na evidenciu a vyhodnocovanie interných projektov a úloh.

Slúži na plánovanie potrebných výkonov a časovej náročnosti pre jednotlivých členov tímu zapojených do projektu.

Umožňuje vyhodnocovať efektivitu realizácie a presnosti plánovania časovej náročnosti projektu.

Spravovanie požiadaviek


Prepracovaný modul na manažment interných požiadaviek na investície.

Slúži na vyhodnocovanie a schvaľovanie cenových ponúk. Súčasťou je aj generovanie a spravovanie schválených objednávok. Po ich vytvorení zaeviduje faktúry a exportuje ich do účtovníctva.

Sledovanie KPI


Nástroj na sledovanie KPI – Key Performance Indicators – kľúčových ukazovateľov výkonnosti – monitoruje plnenie zásadných parametrov činnosti predajného tímu. Integruje informácie z viacerých zložiek do jednotného zobrazenia prostredníctvom prehľadného výstupu/dashboardu. Vstupné dáta pre modul môžu byť importované z rôznych reportovacích systémov. Poskytuje množstvo výstupov sledujúcich dôležité kritériá, ako napríklad:

 1. počet klientov podľa kategórií
 2. počet návštev za deň podľa kategórií
 3. frekvencia návštev podľa kategórií
 4. počet navštívených klientov podľa kategórií
 5. podiel navštívených klientov podľa kategórií
 6. počet klientov navštívených správnou frekvenciou
 7. podiel klientov v kategórii navštívených správnou frekvenciou

Segmentácia a targeting klientov


Segmentácia a targeting klientov je účinný nástroj na presnú analýzu trhu a následný výber cieľových segmentov zákazníkov. Vychádza z údajov získaných prostredníctvom profilingových formulárov a reálnych predajných dát.

Modul poskytuje manažérovi možnosť modelovať viaceré alternatívy segmentačnej matice a na základe kapacity predajného tímu nastaviť optimálny počet klientov a frekvenciu návštev pre jednotlivé kategórie. Manažér má zároveň možnosť voľby medzi produktovou a líniovou segmentáciou klientov.

Nástroj minimalizuje prácnosť pri získavaní údajov o potenciáli a adopcii klienta a maximalizuje prínos pre predajný tím.

Koučingový formulár


Modul Koučingový formulár umožňuje zápis informácií a vyhodnotenie spoločných návštev manažéra a reprezentanta v teréne, prípadne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov z celého dňa.

Koučingový formulár je prispôsobený potrebám a pravidlám spoločnosti vrátane grafického dizajnu značky. Poskytuje ucelený pohľad na vývoj predajných schopností pracovníka počas jeho zamestnaneckej histórie.

Súčasťou modulu sú podrobné sprievodné návody pre obe strany, tzn. nadriadeného aj podriadeného a prehľadné grafické vyhodnotenia evidovaných informácií.

Všetky údaje je možné zapísať a spracovať priamo v teréne, čím sa zabezpečí presnosť informácií, ktoré pri spätnej evidencii podliehajú skresleniu alebo sú zabudnuté a nezaevidované.

Territory business plan


Tento výkonný nástroj umožňuje analytické spracovanie údajov. Obchodnému reprezentantovi alebo riadiacemu manažérovi poskytuje informácie o predajnom regióne vrátane rôznych výpočtových operácií ako napr. rozrátanie regionálneho predajného plánu na kľúčových klientov atď.

Systém zároveň zabezpečuje priebežnú aktualizáciu sledovaných predajných dát. Informácie o aktuálnom plnení predajného plánu sú zobrazované pri návštevných aktivitách. Reprezentant má nepretržite k dispozícii údaje pre lepšie manažovanie svojich aktivít a efektívne plnenie cieľov.

Transferové objednávky


Samostatný programový modul slúži na zadávanie transferových objednávok obchodnému reprezentantovi priamo v konkrétnej lekárni. Objednávka je odoslaná distribútorovi okamžite a do 3 minút sa zobrazí odpoveď o jej vybavení.

Kampaňové, rabatové a iné zľavy pre lekárne sú presne definované a nedôjde k nedovolenému skombinovaniu viacerých zvýhodnení, prípadne k použitiu akcie v reťazcovej lekárni, ktorá nie je zaradená do marketingovej aktivity.

Nevybavené, alebo čiastočne vybavené transferové objednávky sú automaticky doposielané. Reprezentant je o stave objednávky priebežne informovaný. Modul je tiež schopný optimalizovať objednávku s pomocou histórie predajov, skladových zásob distribútora a nákupného správania lekárne.

Mobilná aplikácia – ETMS Android


ETMS Android je plnohodnotný reportovací systém v mobilnom telefóne, takže používateľ – reprezentant aj manažér – má v teréne k dispozícii všetky potrebné dáta o klientoch, aktivitách, predajoch a objednávkach. Je to optimálna voľba pre spoločnosti, ktoré vyžadujú „one device policy“.

V programe sú zabudované všetky výhody, ktoré poskytuje mobilná platforma, napr. ukladanie GPS súradníc, načítanie hovorov, vytváranie obrazovej dokumentácie a pod. Systém dokáže pracovať aj bez internetového pripojenia, lokálna databáza sa zosynchronizuje so serverom pri dostatočnom signáli.

GDPR pack


Nástroj na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktorý reflektuje všetky požiadavky Európskeho Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), platnej od 28.5.2018 v niekoľkých úrovniach riešenia:

1. Pack (E) Evidencia
Evidencia údajov o dotknutej osoby – kedy bol súhlas so spracovaním osobných údajov získaný a na základe akého dokumentu. Systém obsahuje indikátor stavu súhlasu konkrétnej osoby a zabudovanú funkcionalitu, ktorá zabezpečí anonymizovanie záznamu dotknutej osoby, ktorá požiadala o výmaz z evidencie.

2. Pack (EW) Evidencia + Web
Funkcionalita z bodu (E) + internetový prístup pre pracovníkov v teréne. Na základe mena a hesla sa pracovníkovi zobrazí zoznam dotknutých osôb v jeho evidencii. Pracovník môže priamo doplniť potrebné údaje a vygenerovať PDF dokument na potvrdenie súhlasu pre dotknutú osobu a odoslať ho na emailové adresy podľa zadania.

3. Pack (EMW) Evidencia + Mobil + Web
Funkcionalita z bodu (EW) + ďalšia doplnková funkcionalita, ktorá umožňuje získať podpis dotknutej osoby priamo na dotykovom displeji mobilného telefónu. V dátovom úložisku je uložený priamo podpísaný súhlas, ktorý je zároveň odoslaný na zadefinované emailové adresy.

Fotografie


Nástroj, ktorý umožňuje snímanie a evidenciu fotografií priamo mobilnou aplikáciou.

Údaje k snímke sú kategorizované, vďaka čomu sa neskôr dajú efektívne vyhodnocovať a analyzovať - typ fotografie, produkt ku ktorému sa snímka viaže, umiestnenie produktu. Napríklad sa dajú nastaviť požadované počty fotografií u klienta podľa kampaní, ku ktorým je klient zaradený.

Súčasťou tohto modulu sú aj funkcie na kontrolu správnosti, ako evidencia GPS súradníc, čas nasnímania, či možnosť verifikácie manažérom.

Zmluvy a náklady


Modul, ktorý sa používa pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom priamo v teréne. Reprezentantovi umožňuje vytvárať a evidovať zmluvy z preddefinovaných formulárov.

Vyplnenie a príprava zmluvy je nastavená do niekoľkých krokov podľa typu zmluvnej strany, predmetu zmluvy a obsahuje všetky povinné náležitosti, ktorá má zmluva obsahovať.

Klient má možnosť elektronicky podpísať zmluvu priamo cez mobilnú aplikáciu alebo tablet.

Systém zároveň zabezpečuje odoslanie zmluvy do firemného elektronického schvaľovacieho systému, ktorý je plne automatizovaný a schválenie zmluvy podlieha vopred nastavenému schvaľovaciemu reťazcu.

Súčasťou modulu je aj generovanie objednávok, úhrad, export nákladov do účtovníctva, vyplývajúce z uzavretej zmluvy.

Dochádzka


Modul na evidenciu dochádzky na základe reportovaných aktivít používateľov.

Okrem evidencie pracovných aktivít slúži aj na schvaľovanie dovoleniek a služobných ciest. Týmto zároveň poskytuje aj evidenciu nároku na diéty.

Systém na základe dochádzky vygeneruje export pre mzdovú agendu, či iné podklady pre personálne oddelenie.

Kniha jázd


Modul na evidenciu služobných vozidiel a knihy jázd používateľov.

Systém umožňuje evidovať najazdené kilometre aj s rozdelením na pracovné a súkromné kilometre, automaticky exportuje prejdené trasy na základe reportovaných aktivít, umožňuje evidovať typ platby a tankovacie karty a importovať bloky za tankovanie do vyúčtovania.

Náklady a investície


Modul na evidenciu a schvaľovanie individuálnych nákladov používateľa a investícií na klientov.

Používateľ zaeviduje potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné ako doklady k schváleniu. Tie sa evidujú a zálohujú priamo v systéme. Následne prechádzajú spolu s požiadavkou schvaľovacím reťazcom, ktorý je plne automatizovaný, čím dochádza k celkovému zrýchleniu procesu schvaľovania nákladov a investícií. Po schválení sa exportujú údaje do účtovného systému.

Projekty a úlohy


Rozsiahly modul na evidenciu a vyhodnocovanie interných projektov a úloh.

Slúži na plánovanie potrebných výkonov a časovej náročnosti pre jednotlivých členov tímu zapojených do projektu.

Umožňuje vyhodnocovať efektivitu realizácie a presnosti plánovania časovej náročnosti projektu.

Spravovanie požiadaviek


Prepracovaný modul na manažment interných požiadaviek na investície.

Slúži na vyhodnocovanie a schvaľovanie cenových ponúk. Súčasťou je aj generovanie a spravovanie schválených objednávok. Po ich vytvorení zaeviduje faktúry a exportuje ich do účtovníctva.

Každému zákazníkovi prinášame jedinečný systém.

Upravený presne podľa jeho potrieb!